บาคาร่าออนไลน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เตรียมคืนค่าเทอมให้นักศึกษา – ผู้บริหารเร่งพูดคุย

บาคาร่าออนไลน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เตรียมคืนค่าเทอมให้นักศึกษา – ผู้บริหารเร่งพูดคุย

9 มิถุนายน – เฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการ องค์การนักศึกษา บาคาร่าออนไลน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เตรียมออกมาตรการ คืนค่าเล่าเรียนให้กับนักศึกษา โดยขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนเข้าที่ประชุม ผู้บริหารเตรียมเร่งดำเนินการให้ออกมาเป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วน

“ผู้บริหารมธ.เร่งดำเนินการ “คืนค่าเทอมให้นักศึกษา” เตรียมออกมาตรการ ติดตามรายละเอียดได้เร็วๆ นี้”

“ความคืบหน้าล่าสุดของการคืนค่าเทอมให้นักศึกษา ทางผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีการหารือ พูดคุยเพื่อหาทางออกในประเด็นดังกล่าวมาโดยตลอด ในตอนนี้เรื่องได้ดำเนินการถึงขั้นตอนเข้าที่ประชุม เพื่อทำให้มาตรการดังกล่าวถูกนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด”

“ในส่วนของรายละเอียดหากมีความชัดเจนและเป็นที่สิ้นสุดแล้ว ทางเราจะรีบแจ้งให้ประชาคมธรรมศาสตร์ทราบโดยเร็วที่สุด”

สถานทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน เผยเที่ยวบินกลับประเทศ ครึ่งหลังเดือน มิ.ย. 10 มิถุนายน – เฟซบุ๊ก Royal Thai Embassy, Washington D.C. โพสต์ประชาสัมพันธ์ เที่ยวบินกลับประเทศ (Repatriation Flight) อีก 6 เที่ยวบินประจำเดือนมิถุนายน ปี 2563

ตามที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ทั้ง 3 แห่งในสหรัฐฯ ได้ขอความร่วมมือผู้ที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอกลับไทยทำการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันผ่าน เว็บไซต์ ThaiEMBDC เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการอำนวยความสะดวกคนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ทั้ง 3 แห่ง จะส่งอีเมลแจ้งผู้ที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอกลับไทยตามลำดับการแจ้งโดยผู้ที่อยู่ในเกณฑ์คือผู้ที่ได้ลงทะเบียนแสดงความประสงค์ขอกลับไทยภายในวันที่ 8 มิ.ย. 2563 เวลา 23.30 น. จึงขอให้ทุกท่านโปรดตรวจสอบอีเมลว่า ท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับจัดสรรในการเดินทางกลับไทยหรือไม่

เมื่อได้รับอีเมล กรุณาอ่านอีเมลให้ครบถ้วนและปฏิบัติตามรายละเอียดตามอีเมลที่ได้รับ โดยประสานสายการบินเพื่อออกตั๋วโดยทันที

เนื่องจากมีผู้แสดงความประสงค์ขอกลับไทยเป็นจำนวนมาก ผู้ที่ยังไม่พร้อมอาจพิจารณาสละที่นั่งให้ผู้ที่พร้อมกว่า หรือ ประสบปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนในการกลับเข้าประเทศไทย ทั้งนี้ หากไม่มีการดำเนินการภายใน 3 วัน จากวันที่รับอีเมล สอท./สกญ./สายการบิน จะถือว่าท่านไม่พร้อมเดินทางและจะแจ้งบุคคลที่มีความจำเป็นและมีความพร้อมลำดับต่อไปเดินทางแทน

หมายเหตุ: จำนวนคนที่ได้รับการจัดสรรขึ้นอยู่กับความจำเป็นของคนไทยในประเทศอื่น ๆ และโควตารวม 500 คนต่อวันทั่วโลกด้วย

มติครม. เห็นชอบเก็บภาษี VAT แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศที่บริการในไทย

มติครม. เห็นชอบเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT) แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 

1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ (e-Service))

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป และรับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่กระทรวงการคลังเสนอ คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติหลักการ (มติคณะรัฐมนตรี 17 กรกฎาคม 2561) และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว เป็นการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร ซึ่งประกอบกิจการให้บริการโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลรัษฎากร โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศแก่ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในประเทศ หากผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศมีรายรับจากการให้บริการดังกล่าวเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และให้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับกรณีผู้ประกอบการต่างประเทศได้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้รับบริการในประเทศไทยผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างประเทศ กำหนดให้รายได้ที่ได้รับจากการให้บริการนั้นเป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่มของดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างประเทศ ซึ่งหากดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างประเทศมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และให้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ เพื่อป็นการสนับสนุนให้การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิดความเหมาะสมและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศ บาคาร่าออนไลน์